flat

top2

Om het gebouw in goede conditie te houden is een actieve VvE erg belangrijk. Het zorgt ervoor dat de waarde van het gebouw behouden blijft en waarborgt de veiligheid in en om het gebouw. Het is daarom van belang dat elke eigenaar zijn verantwoordelijkheid neemt en betaalt aan het gezamenlijk onderhouden, verzekeren en renoveren van het gebouw.

De eigenaar is van rechtswegen automatisch lid van de VvE en is verplicht zijn of haar bijdrage strikt te voldoen. De structuur en de regels van de VvE waar u zich aan dient te houden zijn terug te vinden in het Burgerlijk Wetboek 2 en 5 en het modelreglement in combinatie met de splitsingsakte.

De algemene ledenvergadering (ALV) is het hoogste orgaan binnen de VvE. Stemgerechtigd zijn de eigenaars. Jaarlijks geeft de ALV goedkeuring aan de exploitatierekening en de begroting ook worden onder andere renovaties en het afsluiten van contracten behandeld. Uiteraard verzorgen wij deze vergadering. Wij spelen in deze vergadering een adviserende rol maar de leden beslissen.
De aanwezigheid van de leden bij de ALV is daardoor ook erg belangrijk. Bij een voldoende meerderheid van de stemmen is een besluit rechtsgeldig en geldend voor alle leden. Dit is in het belang van uw woonsituatie. Bij afwezigheid tijdens de ALV kunt u een volmacht afgeven. Dus laat ook uw stem gelden en beslis mee.

Het huishoudelijk reglement (HHR) is een document wat door de leden van de VvE wordt opgesteld. In het HHR worden de leefregels in en om het gebouw omschreven om het woongenot van alle bewoners te waarborgen. Wijzigingen dienen aan de bestuurder te worden doorgegeven, de bestuurder zal deze op de agenda van de ALV noteren. Het HHR wordt jaarlijks in de algemene ledenvergadering vastgesteld. Bij het niet naleven van het HHR kunnen eventuele berispingen c.q. sancties door de beheerder worden opgelegd aan het nalatig lid. De opbrengst van de sancties komen ten goede van de VvE.

Het dagelijks bestuur wordt uitgeoefend door één of meer "bestuurders", die tijdens de ALV worden benoemd. Dit bestuur wordt veelal ondersteund door een professioneel beheerder, daar komt Nieuwenhuizen Advies aan bod. De beheerder is goed op de hoogte van de wet- en regelgeving en kan daardoor het bestuur goed adviseren. Door het geven van de juiste voorlichting en het volgen van een goed beleid worden er rechtsgeldige besluiten genomen. Hierdoor ontstaat een goede samenwerking en een gezonde VvE.

Copyright 2017 - Onze diensten geschieden volgens de algemene- en inkoopvoorwaarden, gedeponeerd bij de K.v.K. te Brabant